Regulamin portalu Printy Pieczątka 

Pieczątki i ,usługi które grawerujemy na Państwa zamówienie zgodnie z obowiązującym prawem (ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny) nie podlegają zwrotowi. Reklamacje będą uwzględniane jeżeli błąd wystąpił z naszej winy.

1. Portal Internetowy Pieczątka Polska, udostępniany jest Użytkownikom przez spółkę Pieczątka Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Skośna 22, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP 645-245-51-56 , Regon 240875190 zwaną dalej Pieczątka Polska.

2. Portal Internetowy Pieczątka Polska, jest to zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością spółki Pieczątka Polska i dostępna pod adresem www.pieczątkapolska.pl lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują Pieczątka Polska.

3. Użytkownik – jest to każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu Pieczątka Polska oraz Usług dostępnych w Portalu Pieczątka Polska.

4. Serwisy - wyodrębnione w ramach Portalu Pieczątka Polska serwisy internetowe (www) oferowane Użytkownikom pod poszczególnymi domenami, do których prawa przysługują Pieczątka Polska.

5. Partner - każdy podmiot współpracujący z Pieczątka Polska na podstawie stosownej umowy.

6. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Pieczątka Polska na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu Pieczątka Polska.

7. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8. Portal Internetowy Pieczątka Polska, zwany dalej Portalem działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Każdy Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązany jest, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownicy Portalu są zobowiązani zapoznać się z treścią i zaakceptować Regulamin.

9. Z wyłączeniem Usług i Serwisów określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach i informacjach niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Serwisy i Usługi świadczone w Portalu Internetowym Pieczątka Polska.

10. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu Internetowego Pieczątka Polska poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Pieczątka Polska nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią w tym zakresie ani też nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.
11. Do zawarcia pomiędzy Pieczątka Polska a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu Pieczątka Polska dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu/Portalu Pieczątka Polska w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu Pieczątka Polska dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu/Portalu Pieczątka Polska. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.

12. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Serwisu nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu Pieczątka Polska jest bezpłatne.

13. Pieczątka Polska ma prawo zamieszczania w Portalu Pieczątka Polska treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Pieczątka Polska lub Partnerów. Treści reklamowe stanowią integralną część Portalu Pieczątka Polska i prezentowanych w nim Materiałów.

14. Portal Pieczątka Polska oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu Pieczątka Polska, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).

15. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu Pieczątka Polska przysługują Pieczątka Polska lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Pieczątka Polska prezentuje w Portalu Pieczątka Polska utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami.

16. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu Pieczątka Polska oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:

a) powielanie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i udostępnianie w sieci materiałów,
b) pobieranie zawartości i ich wykorzystywanie w całości lub części.

17. Zamieszczając Materiały w Portalu Pieczątka Polska Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
18. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu Pieczątka Polska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.

19. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu Pieczątka Polska Materiały.

20. Pieczątka Polska nie ponosi odpowiedzialności za:

a) zamieszczone przez Użytkowników Materiały
b) wszelkie szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działania Użytkownika
c) pobrane z Portalu Pieczątka Polska informacje oraz skutki ich wykorzystania
d) niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu Pieczątka Polska
e) szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

21. Użytkownikowi Portalu Pieczątka Polska przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu Pieczątka Polska. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: sklep@pieczątkapolska.pl

22. Pieczątka Polska rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania i prześle odpowiedź na podany przez Użytkownika adres.

23. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Usługodawcę. . Korzystanie przez Użytkownika z Portalu Pieczątka Polska po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

24. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem Pieczątka Polska prosimy kierować na adres: sklep@pieczątkapolska.pl

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będzie sąd właściwy dla Pieczątka Polska.

26. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu Pieczątka Polska.

27. Pieczątka Polska- w każdym czasie - ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług lub Serwisów dostępnych w Portalu. Pieczątka Polska jest uprawniona poinformować Użytkowników o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Portalu.

28. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: